2016/06/01

School atelier project Tioman, Malaysia

Ekologický rezort na ostrove Tioman v Malajzii.
Ako prvé som absolútne vylúčil dnešné prepychové, luxusné a niektore gýčové rezorty.
Chcel som aby bolo miesto viac prepojené prírodou a zároveň bolo niečim originálne. Fascinovaný všetkými tými miestnymi zvieratami som sa rozhodol pre korytnačku. Jej typickým znakom je pomalosť.
Pomalosť, uvolnenosť, oddych a relax ma nasmerovali na meditáciu.
Spojil som to dokopy a vznikol urbanizmus vyliezajúcej korytnačky z vody na ostrov. Pod jej pancierom sa ukrýva miesto stretávania všetkých návštevníkov - reštaurácia, a jej hlavu tvorí meditačná budova ktorej predchádza bambusový tunel.

Eco-resort on island of Tioman in Malaysia.

The first thing I absolutely excluded are today sumptuous and luxurious  resorts.
I wanted a place that will be more connected with nature and also something original.
Fascinated by all these local animals I decided to choose a turtle. Her characteristic feature is slowness. Slowness, rest and relaxation has channeled me for meditation.
I joined it together and made urbanism of climbing turtle out of water to the island.
Under the shell is hidden a meeting place for all visitors - restaurant, and head of turtle is meditation building including bamboo tunnel before.

Poster

Meditácia
Meditation


Bambusový tunel

Bamboo tunnel


Výhľad z meditácie
View from meditation


Restaurace
Restaurant

2016/02/13

Conceptual atelier school project


Mesto Libavá v Českej republike má v súčasnosti roztrúsený tvar urbanizmu, ktorý treba zjednotit a dať mu ucelenejší tvar. Ten sa počas rokov bude rozrstať o nové oblasti/bunky, ktoré budú vzájomne poprepájané. Vznikne tak jendnotná štruktúra s rovnomerným zastúpením funkcie.
Libava town in Czech republic has at present scattered form of urbanism, which must be united and give it a more coherent shape. It will grow over the years into new areas/ cells that are interlinked. This will provide a uniform structure with balanced representation functions.

Conceptual illustration off cells and urbanism scheme above


Cells and schemes 


Shematic section through the city with cores


Final urbanism in 2050


Collage visualization of future city