2016/02/13

Conceptual atelier school project


Mesto Libavá v Českej republike má v súčasnosti roztrúsený tvar urbanizmu, ktorý treba zjednotit a dať mu ucelenejší tvar. Ten sa počas rokov bude rozrstať o nové oblasti/bunky, ktoré budú vzájomne poprepájané. Vznikne tak jendnotná štruktúra s rovnomerným zastúpením funkcie.
Libava town in Czech republic has at present scattered form of urbanism, which must be united and give it a more coherent shape. It will grow over the years into new areas/ cells that are interlinked. This will provide a uniform structure with balanced representation functions.

Conceptual illustration off cells and urbanism scheme above


Cells and schemes 


Shematic section through the city with cores


Final urbanism in 2050


Collage visualization of future city
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára